TEAM 1 (TEAL)
Kim B.
Madison Y.
Alex S.
Denalee F.
Malorie V.
Sasha Z.
Shayna M.
Jade S.
Randa H.
Hannah P.
Jacquelyn H.
Kayla B.
TEAM 2 (BLACK)
Taylor H.
Janice B.
Mel T.
Amy L.
Chelsea M.
Jessi-Beth P.
Raelynn P.
Rayna C.
Rheanna J.
Sarah M.
Stephanie S.
Joanne S.
TEAM 3 (RED)
Michelle M.
Teyva J.
Heather B.
Karen G.
Shaylyn M.
Kirsten D.
Natalie V.
Ginia F.
Jada W.
Madison B.
Samantha B.
Tara F.